Carnival Horizon Cruise Ship Ocean View Time Lapse (Clip 8)

I shot some time-lapse clips when I was on the Carnival Horizon cruise ship. This is clip 8 of 14. Here are the other clips Clip #1 https://www.youtube.com/watch?v=a41GEHwW8Hs Clip #2 https://www.youtube.com/watch?v=2lft3m3Wum4 Clip #3 https://www.youtube.com/watch?v=-MkH7ShlSJI Clip #4 https://www.youtube.com/watch?v=7dDXpB7U1MA Clip #5 https://www.youtube.com/watch?v=A71-u8-tli4…

Time of travel..Toral Rasputra travel diaries around Europe Holland – Germany – Czech republic

Một vài hình nhr từ chuyến đi du lịch dài ngày mà nàng đang thực hiện..hiện tại đã qua 3 nước Hà Lan – Đức – Cộng Hòa Séc ( Tiệp Khắc ) từ 23/10/2018 ~ 3/11/2018 ..đang chờ đợi…