මිනිසුන්ට තහනම් භයානය ගුවන් තොටුපොළ – Top 10 Most Dangerous Airports in the World

Top 10 Most Dangerous Airports in the World For copyright matters please contact us at: alfmidea@gmail.com ගුවන් ගමන් කියල කියන්නෙ ලෝකේ තියෙන ආරක්ශිත සහ පහසුම ප්‍රවාහන ක්‍රමයක්. හැබැයි අද අපි මේ කතාකරන ධාවන පථ නම් ලේසියෙන් ගුවන් යානයක් ගොඩබස්සන පුලුවන්…

दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डे || Most Dangerous Airports in the World

Most DANGEROUS AIRPORTS in the WORLD! Most Amazing and Crosswind Landings. The World’s Most Dangerous Airports. The Most DANGEROUS AIRPORTS in the World. dangerous Air plane Landing And Take Off .Worlds Most Dangerous Airports. Most dangerous landing in the world.…

दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डे | Most Dangerous Airports in the World

5 Most dangerous airports in the world. The Lukla Airport in Nepal is the main airport for anyone who is visiting the Mt. Everest. Since the airport is nestled between mountains and the runways are comparatively short, taking off and…

10 Most Dangerous Airports in the World

Dangerous airports located on mountains, beaches or cliffs. Visit the channel and subscribe, new video’s weekly! música Kevin MacLeod sujeita a uma Licença Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Fuente: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100450 Artista: http://incompetech.com/ Copyright Disclaimer Title 17, US Code (Sections 107-118 of…