Time of travel..Toral Rasputra travel diaries around Europe Holland – Germany – Czech republic

Một vài hình nhr từ chuyến đi du lịch dài ngày mà nàng đang thực hiện..hiện tại đã qua 3 nước Hà Lan – Đức – Cộng Hòa Séc ( Tiệp Khắc ) từ 23/10/2018 ~ 3/11/2018 ..đang chờ đợi…

프라하에서 스카이다이빙 ! / Skydiving in PRAHA, Czech / Europe Travel Vlog / Prague skydiving

안녕하세요 지봉입니다 ! 월요병을 날려버릴 스카이다이빙 영상! 재밌게 보셨나요 ? 저는 지금 프랑스 파리에요. 학기 시작 전에 잠깐 체코와 헝가리 여행을 다녀왔어요. 스카이다이빙을 더 심약해지기 전에 꼭 해보고 싶었는데 그래도 가장 건강(?) 할 때 해보게 되었네요! 유럽에서는 체코와 스위스에 스카이다이빙이…