Eddies Kosher Travel and Innovative Africa donate solar panels to Malawi School

Eddies Kosher Travel and Innovative Africa donate solar panels to Malawi School
Israel donates a school in Malawi

Eddies Kosher Travel and Innovative Africa donate solar panels to Malawi School