Dinner at Cusina Restaurant – Al Batha, Riyadh Saudi Arabia

Dinner at Cusina Restaurant - Al Batha, Riyadh Saudi Arabia
Cusina Restaurant Al Batha, Riyadh Saudi Arabia
One of the Best Pinoy Restaurant in Riyadh Saudi Arabia
Basta Pinoy Astig! Buhay OFW!

Dinner at Cusina Restaurant – Al Batha, Riyadh Saudi Arabia